Telemarketing Solutions B.V., gevestigd aan Molenbaan 2, 2908LM, Capelle aan den IJssel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.nationaleenergiecontrole.nl
Molenbaan 2, 2908LM, Capelle aan den IJssel
085-0479089
klantenservice@nationaleenergiecontrole.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Telemarketing Solutions B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bedrijfsnaam

- Kvk-nummer

- Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via vragen@nationaleenergiecontrole.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Telemarketing Solutions B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Klantenservice

- Het opstellen van een offerte

- Het aanmelden voor een nieuw energiecontract

- Het verlengen van klanten bij de huidige energieleverancier

- U eenmalig te kunnen e-mailen of sms-en indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Telemarketing Solutions B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Telefoonnummer, Voor- en achternaam, Geslacht, Adresgegevens, Bedrijfsnaam, Kvk-nummer
Deze gegevens worden maximaal één jaar bewaard, tevens worden deze gegevens verwijderd na vier contactpogingen.

Geboortedatum, E-mailadres, Bankrekeningnummer
Dit zijn gegevens die wij tijdens het adviesgesprek opvragen om zodoende het contract op maat op te stellen. Deze gegevens worden niet door ons bewaard, maar worden na eventuele accordering op het contract verstuurd naar de desbetreffende energieleverancier.


Delen van persoonsgegevens met derden

Telemarketing Solutions B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Telemarketing Solutions B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Telemarketing Solutions B.V. uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Telemarketing Solutions B.V. gebruikt cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Telemarketing Solutions B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar vragen@nationaleenergiecontrole.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Telemarketing Solutions B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Telemarketing Solutions B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via vragen@telemarketingsolutions.nl. Telemarketing Solutions B.V. heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.


Capelle aan den IJssel, januari 2020
Dit is de Privacyverklaring van Telemarketing Solutions B.V., statutair gevestigd te Capelle aan den IJssel, kantoorhoudende te (2908LM) Capelle aan den IJssel aan de Molenbaan 2, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel nummer 76620107.